Vịnh Viện Đại Học Đà Lạt _ (Tiêu Sa) (Thơ)

  • PDF

VỊNH
VIỆN ĐẠI HỌC
ĐÀ LẠT

Ẩn bóng ngàn thông tận đỉnh cao
Chốn luyện thành nhân, rộng cửa chào
Đường lên Tri Nhất nhiều thương nhớ
Ngã đến Minh Thành mãi lao xao
Hướng về Năng Tĩnh - an nhiên quá
Lối qua Cư Dị - tự tại sao
Thụ Nhân vạn nẻo xây đất nước
"Học Sĩ" muôn phương dựng... chiêm bao!

Tiêu Sa
(Dallas, USA)

1.tieusa_vdhdl.jpg - 4.01 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Vịnh Viện Đại Học Đà Lạt _ (Tiêu Sa) (Thơ)